K5FRC TESTING NCS FUNCTIONALIT
1 _K5MJD
2 _KA5QDS
3 _KA5REJ
4 _KE5GIB
5 _KE5JHN
6 _KE5OPS
7 _KF5SOX
8 _KG5KKE
9 _KG5OGC
10 _KI5BCP
11 _KI5DQ
12 _KI5FHN
13 _KI5HGV
14 _KI5IOO
15 _KI5MHH
16 _KI5NJY
17 _KI5NJZ
18 _KI5PZG
19 _KX5JSJ
20 _W5MSB
21 _KE5JPM
22 _N5OMD
23 _W5MOY
24 _KI5ION
25 _K5STG
26 _WB5KWK
27 _N5JEP
28 _KM5U
29 _KD5UNY
30 _KF5KUW
31 _KI5PZF
NCM K5FRC TESTING NCS FUNCTIONALIT Net #4035 Weekly 2 Meter Voice