RSK5Z4
1 _AK0SK
2 _5Z4ZT
3 _5Z4DJ
4 _5Z4HP
5 _5Z4MR
6 _5Z4LA
7 _5Z4WH
NCM RSK5Z4 Net #4361 Radio Society of Kenya