KANAUXCNET
1 _KS0TED
2 _KE0PRS
3 _KC5FM
4 _N0QD
5 _W5RFY
6 _KE0PVI
7 _N0TVS
8 _N5STR
9 _KB0PQP
10 _KF0KGS
11 _KC6ZTB
12 _KF0KPG
13 _KE0WSY
14 _K0WKY
15 _WE0V
16 _KE0ZUW
17 _N0OTS
18 _KC0TWY
19 _WX0NET
NCM KANAUXCNET Net #7553 Kansas AuxComm Net Kansas AuxComm Net