RSK5Z4
1 _AK0SK
2 _AE0OX
3 _K0KEX
4 _WA0JSB
5 _5Z4DJ
6 _KD0NBH
7 _5Z4HP
NCM RSK5Z4 Net #7604 Radio Society Of Kenya Meeting